Litomysl Zastupitelstvo města záložky a sdílení

Usnesení Zastupitelstva města

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 19. 06. 2012 v malém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

pdf.gif zápis ze zasedání (formát pdf, velikost 278,64 KB)

usnesení č. 57/12
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 58/12

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- p. Radomil Kašpar
- MUDr. Libor Vylíčil
- pí Dana Kmošková


usnesení č. 59/12

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- p. Lubomír Sršeň
- Mgr. Josef Štefl


usnesení č. 60/12

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 64/3 zahrada o výměře 510 m2 v katastrálním území Pazucha oddělené podle geometrického plánu č. 126-92/2012 za účelem ucelení pozemků a úpravy příjezdové komunikace k RD. Kupující *****. Kupní cena 80 Kč/m2 plus polovina nákladů na vyhotovení GP.


zajistí: Kašpar (Chadima)


usnesení č. 61/12
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 2172/13 ostatní plocha o výměře 13 m2 a p.p.č. 2172/14 ostatní plocha o výměře 143 m2 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o převod pozemků pod chodníkem na Zahájské ulici.


zajistí: Kašpar (Chadima)


usnesení č. 62/12
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 919/4 orná půda o výměře 1724 m2 a p.p.č. 919/5 trvalý travní porost o výměře 322 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle. Kupující *****. Kupní cena 250.000 Kč.


zajistí: Kašpar (Chadima)


usnesení č. 63/12
ZaM souhlasí s prodejem bytové jednotky číslo 1050/14 (1+1) na Komenského náměstí o podlahové ploše 35,48 m2 vymezené v prohlášení vlastníka ze dne 8.12.2008 v budově č.p. 1050 na st.p.č. 2139 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 233 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl - Město spolu s příslušným podílem 25/1000 na společných částech domu č.p. 1050 na st.p.č. 2139 a podílem 25/1000 vzhledem k celku st.p.č. 2139 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 233 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl. Kupující *****. Kupní cena 550.000 Kč.


zajistí: Kašpar (Chadima)


usnesení č. 64/12
ZaM revokuje usnesení ZaM č. 171/11 ze dne 13.12.2011: ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí směnné smlouvě s ***** na směnu části p.p.č. 221/16 orná půda o výměře cca 22 m2 v katastrálním území Nedošín ve vlastnictví paní Chrobokové, potřebné k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 101 Cyklostezka Nedošín - Tržek za část p.p.č. 226 trvalý travní porost o stejné výměře v katastrálním území Nedošín ve vlastnictví města, vlastní směnná smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


zajistí: Kašpar (Chadima)


usnesení č. 65/12
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s ***** na odkoupení části p.p.č. 99/4 ostatní plocha o výměře cca 156 m2, části p.p.č. 22/52 orná půda o výměře cca 6 m2 a části p.p.č. 111/1 orná půda o výměře cca 4 m2 v katastrálním území Nová Sídla potřebných k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 102 Cyklostezka Tržek - osada V Lukách. Kupní cena 35 Kč/m2, vlastní kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


zajistí: Kašpar (Chadima)


usnesení č. 66/12
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s ***** na odkoupení části p.p.č. 99/3 ostatní plocha o výměře cca 113 m2 a části p.p.č. 22/51 orná půda o výměře cca 15 m2 v katastrálním území Nová Sídla potřebných k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 102 Cyklostezka Tržek - osada V Lukách. Kupní cena 35 Kč/m2, vlastní kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


zajistí: Kašpar (Chadima)


usnesení č. 67/12
ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru č. 4/12 ze dne 11.6.2012. 
(příloha 1/FV/03/12)


předložil: Bárta


usnesení č. 68/12
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012 (příloha 01/FIN/03/12) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2011                                                      8.423,98 tis. Kč
- zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2012                              5.165,72 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách 


zajistí: Kortyš (Jůzová)


usnesení č. 69/12

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 103/2012 (příloha 2/FIN/03/2012).
Výnosy podnikatelské činnosti                                    70.406,30 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti                                   49.076,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek                                               21.330,30 tis. Kč
Závazné ukazatele - hospodářský výsledek kapitol


zajistí: Kortyš (Jůzová)


usnesení č. 70/12

ZaM ukládá RaM předložit na prosincovém zasedání ZaM návrh na zajištění výstavby holobytů v Litomyšli.


zajistí: Kortyš (Stříteský)


usnesení č. 71/12
ZaM schvaluje záměr zřídit novou příspěvkovou organizaci města Zámecké návrší p.o.


zajistí: Kortyš


usnesení č. 72/12
ZaM schvaluje v návaznosti na usnesení č. 26/2012 finanční podíl Města na obnově střechy kostela Rozeslání sv. Apoštolů, a to ve výši 123 tis. Kč (částka je vč. DPH). Příjemcem je Římskokatolická farnost - proboštství Litomyšl, IČ: 47489014.


zajistí: Kortyš (Dokoupil)


usnesení č. 73/12

ZaM souhlasí s uzavřením Rámcové smlouvy o nadační podpoře na grantový projekt "Nábřeží řeky Loučné" mezi Městem Litomyšl a Nadací Proměny. Toto usnesení navazuje na usnesení ZaM č. 199/11 ze dne 13.12.2011 - souhlas se základními podmínkami pro přidělení dotace.


zajistí: Kortyš (Dokoupil)


usnesení č. 74/12

ZaM schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na úvodní zapojení veřejnosti do projektu a o zajištění úvodního zapojení veřejnosti do projektu "Nábřeží řeky Loučné". Příspěvek ve výši 92.100 Kč vč. DPH je určen na úhradu výše citovaných činností zajišťovaných společností Agora CE o.p.s. (IČ: 27885348).


zajistí: Kortyš (Dokoupil)


usnesení č. 75/12

ZaM schvaluje smlouvu o zajištění provozu hudebního klubu s občanským sdružením ROCK CLUB KOTELNA o.s., IČ 72558598, se sídlem Kpt. Jaroše 1129, Litomyšl, účinnou od 1. 7. 2012, viz. příloha č. 01/KCR/03/2012.


zajistí: Stříteský (Severová)


usnesení č. 76/12

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2011 (příloha 02/KCR/03/2012).


předložil: Kortyš (Severová)


usnesení č. 77/12

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2011 (příloha 03/KCR/03/2012).


předložil: Kortyš (Severová)


usnesení č. 78/12

ZaM vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2011 (příloha 04/KCR/03/2012).


předložil: Kortyš (Severová)


usnesení č. 79/12
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2011 (příloha 05/KCR/03/2012).


předložil: Kortyš (Severová)


usnesení č. 80/12
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko za rok 2011 (příloha 06/KCR/03/2012).


předložil: Kortyš (Severová)


usnesení č. 81/12
ZaM schvaluje poskytnutí dotací dle přílohy č. 07/KCR/03/2012. 


zajistí: Kortyš (Severová)


usnesení č. 82/12
ZaM schvaluje mimořádný členský příspěvek svazku obcí Českomoravské pomezí (IČ: 751 15 662) ve výši 44.000 Kč, který bude použit na financování projektu "Cyklobusem Českomoravským pomezím 2012". Hrazeno z kap. 06, org. 409. 


zajistí: Kortyš (Severová)


usnesení č. 83/12
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací na podporu sportu. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08. Příloha č. 1/SK/4/2012.


zajistí: Stříteský (Nádvorníková)


usnesení č. 84/12
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace pro Farní Charitu Litomyšl, Bělidla 392, 570 01  Litomyšl,  IČO 47489839 na podporu respitní péče. Částka 60 tis. bude poskytnuta z kap. 08, org. 0239.


zajistí: Kašpar (Nádvorníková)


usnesení č. 85/12
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací na podporu sportujících dětí a mládeže dle přílohy č. 2/SK/3/2012.


zajistí: Stříteský (Nádvorníková)


usnesení č. 86/12
ZaM souhlasí se snížením příspěvku Základní škole Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy  o částku 90 tis. Kč. Tato změna bude promítnuta v následujícím rozpočtovém opatření zastupitelstva města.    


zajistí: Kašpar (Nádvorníková)


usnesení č. 87/12
ZaM souhlasí se snížením příspěvku Základní škole Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy o  100 tis. Kč a povýšení investice na nákup dovybavení zahrady školy o 100 tis. Kč - kap. 08, org. 0311, pol. 6122. Tato změna bude promítnuta v následujícím rozpočtovém opatření zastupitelstva města.    


zajistí: Kašpar (Nádvorníková)


usnesení č. 88/12
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z1-4 na změnu územního plánu Litomyšl dle přílohy tohoto usnesení č. 1/VUP/3/2012 tak, že schválilo stanovisko odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl jako příslušného úřadu územního plánování.


zajistí: Kortyš (Filipi)


usnesení č. 89/12

ZaM schvaluje jmenování pana Radomila Kašpara, *****, pana Ing. Jana Janečka, *****, pana Jana Pikny, ***** a pana Petra Maloty, ***** do funkce člena správní rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o. p. s. za Město Litomyšl na další volební období od 26. 9. 2012 do 25. 9. 2015.


zajistí: Kašpar (Kubešová)


usnesení č. 90/12

ZaM schvaluje jmenování pana Ing. Pavla Kusého, ***** a paní Aleny Červinkové, ***** do funkce člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o. p. s. za Město Litomyšl na další volební období od 26. 9. 2012 do 25. 9. 2015. 


zajistí: Kašpar (Kubešová)


usnesení č. 91/12
ZaM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru dne 30.04.2012 a 04.06.2012.


předložil: Sršeň


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty