Litomysl Zastupitelstvo města záložky a sdílení

Usnesení Zastupitelstva města

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 02. 10. 2001 v malém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

usnesení č. 91/01

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 92/01

ZaM schválilo tyto členy návrhové komise:

     - ing. Jan Janeček

     - ing. Jaroslav Tměj

     - MUDr. Simona Leničková   

 


usnesení č. 93/01

ZaM schvaluje převzetí ručitelského závazku za úvěr na dofinancování plynofikace obce Suchá Lhota ve výši 1.000.000 Kč se splatností 10 let od Komerční banky , a. s. Svitavy. Toto ručení bude zajištěno zástavou lesů obce Suchá Lhota zapsané na listu vlastnictví č . 10001, o rozloze 38.348 m2, v hodnotě stanovené posudkem znalce ve výši 1.096.748 Kč.  Dále se dlužník zavazuje, že městu Litomyšl bude předkládat účetní výkazy  rozvahu a výkaz o plnění rozpočtu obce, a to do 31. 3. roku následujícího po skončení účetního období po dobu trvání závazku vůči městu.


Zajistí : Kusý (Jůzová)


usnesení č. 94/01

ZaM schvaluje přijetí investičního úvěru od Komerční banky, a. s., Svitavy na akci Revitalizace Komenského náměstí ve výši 8 milionů Kč /slovy osm milionů korun/ s dobou splatnosti 10 let, splátky čtvrtletně. Úvěr bude zajištěn nemovitostí

-         Institut restaurování a konzervačních technik, č.p. 3, st. p. č. 257

-         nebo Technické služby - administrativní budova, č.p. 376, st. p.č. 1490 a hala včetně garáží, st. p. č. 3158

-         nebo Hájenka Strakov čp. 15, st.p.č. 30, k.ú. Strakov


Zajistí : Kusý (Jůzová)


usnesení č. 95/01

ZaM schvaluje zrušení úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru reg. č. 059001200219   ze dne 3. 9. 2001 ve výši 5,0 mil. Kč na "Rekonstrukci sportovního areálu Černá Hora v Litomyšli" a uzavřít novou smlouvu o úvěru ve výši 7.600.000 Kč.


Zajistí : Kusý (Jůzová)


usnesení č. 96/01

ZaM schvaluje přijetí úvěru ve  výši 7,6 mil. Kč na "Rekonstrukci sportovního areálu Černá Hora v Litomyšli". Doba splatnosti  úvěru 10 let, splátky čtvrtletně. Úvěr bude zajištěn  formou 2 ks  krycích blankosměnek, jejímž výstavcem je město Litomyšl, ve prospěch Komerční banky, a. s. a souhlasí s podpisem směnečného vyplňovacího prohlášení, které bude použito v případě potřeby k vyplnění směnek, a to k datu splatnosti úvěru ve výši směnečné sumy.


Zajistí : Kusý (Jůzová)


usnesení č. 97/01

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/01 a stanovuje tyto závazné ukazatele: (viz příloha č. 1, 2)

     zapojení zdrojů z roku 2000                                                              13 449,2 tis. Kč

     zůstatek účelových fondů a FRR k 31. 12. 2001                              8 102,8 tis. Kč


Zajistí : Kusý (Jůzová)


usnesení č. 98/01

ZaM souhlasí s prodejem domu čp. 1135 a st.p.č. 871/5 o výměře 86 m2 v k.ú. Litomyšl. Kupní cena 20.000,-Kč, kupující pí. A. Balogová, Litomyšl. Kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy v celé částce. Prodej v případě, že dojde k uzavření nájemní smlouvy na byt v čp. 437, Zahájská s pí. S. Ficuovou T.G.M. 1135, Litomyšl.


Zajistí : Janeček (Stříteská)


usnesení č. 99/01

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 890/1 o výměře 448 m2 v k.ú. Budislav za účelem rozšíření zahrady. Kupní cena 30,- Kč/m2. Kupující současný nájemce, manž. Vimrovi, Budislav 91.


Zajistí : Janeček (Stříteská)


usnesení č. 100/01

ZaM souhlasí se splněním podmínek předkupního práva na vlastnický podíl ideálních 246/1000 na objektu 9. května 819 a stavební parcele 1140/1 a souhlasí s prodejem tohoto podílu za cenu 320.000,- Kč manželům Marii a Františkovi Bartošovým, 9. května 819 a manželům Pavlu a Pavlíně Havlíkovým, 9. května 819 na základě uplatnění předkupního práva. Dělení podílů mezi žadatele bude provedeno na základě jejich dohody. Prodej zajišťuje VK Consult Litomyšl.


Zajistí : Janeček (Stříteská)


usnesení č. 102/01

ZaM souhlasí s prodejem půdních prostor v čp. 96 Smetanovo nám. Litomyšl za zveřejněných podmínek (kupní cena za 1 byt 50.000,- Kč, sdružení fin. prostředků ve výši 50.000,- Kč) Smlouva o budoucí smlouvě o výstavbě, řádná smlouva o výstavbě (dle které dojde k převodu vlastnického práva v KN) po vymezení bytových jednotek. Budoucí vlastníci:
- Manželé Svatošovi, Svitavy ( byt směrem do náměstí)
- Manželé Martiníkovi, Litomyšl


Zajistí : Janeček (Stříteská)


usnesení č. 103/01

ZaM souhlasí se zrušením předkupního práva v k.ú.Budislav na st.p.č. 772 o výměře 128 m2 a přístupové cestě k objektu dle GPL. Předkupní právo brání majiteli - manž. Bezdíčkovým k získání hypotéky na dostavbu rodinného domu, který je již jako rozestavěná stavba v KN zapsán.


Zajistí : Janeček (Stříteská)


usnesení č. 104/01

ZaM souhlasí s výkupem části c) pozemkové parcely č.401/177 v k.ú. Nedošín o výměře 1599 m2 od p.Anny Valentové, Nedošín 33 a pana Františka Voříška, Nedošín 100 za částku 25,- Kč/m2, celkem 39.975 Kč. Nové označení této části podle geometrického plánu 401/107. Takto získaný pozemek bude využit na znovuobnovení doprovodné zeleně cesty Štít - Šibeniční vrch podle PD, zpracované fi Agroprojekce Litomyšl s.r.o.


Zajistí : Janeček (Stříteská)


usnesení č. 105/01

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1024/1 o výměře 8680 m2 v k.ú. Budislav za účelem zřízení vodní nádrže Kamenné Sedliště. Stavební komise doporučuje prodej pouze za účelem výstavby této nádrže (nutno řádně opatřit ve smlouvě).Kupní cena 10,- Kč/m2, tj. celkem 86.800 Kč, kupující firma EVT Svitavy s.r.o. (kupní sml. na p.p.č. 1024/4 není dosud podepsána)


Zajistí : Janeček (Stříteská)


usnesení č. 106/01

ZaM  souhlasí s prodejem části p.p.č. 2255/1 a 2381/2, nově ozn. st.p.č. 3278 o výměře 43 m2, 2381/3 o výměře 34 m2, st.p.č. 3279 o výměře 19 m2 vše  v k.ú. Litomyšl (Husova čtvrť - Hlubočina). Kupní cena 84,- Kč/m2, kupující  - Josef a Jiří Adamský, Litomyšl.


Zajistí : Janeček (Stříteská)


usnesení č. 107/01

ZaM souhlasí s výkupem části p.p.č. 278/3 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Litomyšl od firmy Finance Kapital spol. s r.o. Brno, v souvislosti s realizací úprav Komenského náměstí.


Zajistí : Janeček (Stříteská)


usnesení č. 108/01

ZaM souhlasí s tím, aby na všechny pronajaté pozemky - st.p.č. 115/2 o výměře 20 m2, 115/1 o výměře 38 m2 a p.p.č. 3170 o výměře 32 m2 v k.ú. Litomyšl (roh Zahájské a Tomíčkovy ul.) byla uzavřena smlouva o předkupním právu pro vlastníka objektu čp. 51 a st.p.č. 112/2 (nájemce) v případě, že se město Litomyšl rozhodne pozemky prodat.


Zajistí : Janeček (Stříteská)


usnesení č. 109/01

ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím pozemků dle zákona č. 95/1999 Sb. od PF ČR v souladu s usn. ZaM 13/00. Seznam pozemků viz. příloha č. 3.


Zajistí : Janeček (Stříteská)


usnesení č. 110/01

ZaM souhlasí s výkupem restitučního nároku od pí J. Dvořákové, Zahájská 98, Litomyšl za cenu 10,- Kč/m2, tj. 5.180,- Kč.


Zajistí : Janeček (Stříteská)


usnesení č. 111/01

ZaM souhlasí s prodejem pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Řetízek Litomyšl za původně zveřejněných podmínek, tj. 600,- Kč/m2, losování kupujícího v případě většího počtu zájemců, platba při podpisu KS, popř. 2 splátky do 30.11.2001. Prodej těmto žadatelům:

 

kupující

č.parcely

výměra /m2/

Kč/m2

cena /Kč/

manželé Jiskrovi, Osík 327

2401/7

822

600

493200

manželé Piknovi, Mařákova 1108,

Litomyšl

2401/6

864

600

518400

Tomáš Koutný, J.E. Purkyně 917,

Litomyšl

2401/8

854

600

512400

manželé Mrkvičkovi,V.K. Jeřábka 107

Litomyšl

2401/3

800

600

480000

Ing. Jana Hejnalová, Bělocká 14,

Praha 6

2401/5

827

600

496200

Jaroslav Mach, Partyzánská 322,

Litomyšl

2401/9

1847

600

1108200

Celkem

 

 

 

3608400

 


Zajistí : Janeček (Stříteská)


usnesení č. 112/01
ZaM ruší usn. ZaM 4/01 týkající se prodeje pozemků pro výstavbu rybníka v k.ú. Říkovice. ZaM souhlasí s výkupem pozemků pro výstavbu rybníka v k. ú. Říkovice o celkové výměře 59.451 m2 od jednotlivých vlastníků za cenu do celkové výše 500.000,- Kč. Výkup dle řádných kupních smluv. Výkup pozemků musí být organizován tak, aby bylo možné provést výstavbu rybníka t.j. musí být uskutečněn výkup všech pozemků do celkové výměry 59.451 m2.


Zajistí : Janeček (Stříteská)


usnesení č. 113/01

ZaM souhlasí s výkupem části a) pozemkové parcely č. 401/32 v k. ú. Nedošín o výměře 441 m2 od paní Miloslavy Švihelové, bytem Praha 9, Varnsdorfská 350 za částku 25 Kč/m2 - celkem 11.025,- Kč. Nové označení této části podle GP 401/105.


Zajistí : Janeček (Stříteská)


usnesení č. 114/01

ZaM souhlasí s výkupem pozemkové parcely č. 896/2 v k. ú. Litomyšl o výměře 3.762 m2, a to včetně lesních porostů za cenu 18 tis. Kč. Prodávající: Vladimír Šváb, Okružní 276, Litomyšl. Cena dle znaleckého posudku 83.220 Kč.


Zajistí : Janeček (Stříteská)


usnesení č. 115/01

ZaM souhlasí s výkupem pozemkové parcely č. 896/4 v k. ú. Litomyšl o výměře 8.907 m2 a to včetně lesních porostů za cenu 27.000 Kč. prodávající Antonín a Marie Tauerovi, Strakov 49, Litomyšl. Cena dle znaleckého posudku 217.570,- Kč.


Zajistí : Janeček (Stříteská)


usnesení č. 116/01

ZaM vydává v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou  vyhlášku č. 3/01, O zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí na území města Litomyšle.


Zajistí : Pulgret


usnesení č. 117/01

ZaM vydává v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 4/01 O zákazu provozování výherních hracích přístrojů na veřejně přístupných místech v městě Litomyšl.


Zajistí : Pulgret


usnesení č. 118/01

ZaM vydává v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 5/01 O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školního klubu.  Schváleno RaM 352/01 dne 28. 8. 2001.


Zajistí : Šmolíková (Kadidlová)


usnesení č. 119/01

ZaM souhlasí, aby zřizovatelem Muzea a galerie Litomyšl k 1. 1. 2003 byl vyšší územněsprávní celek - Pardubický kraj. Obrazy a budovy budou ponechány v majetku města Litomyšle a dány VÚSC pouze do výpůjčky nebo pronájmu. Ostatní sbírkové předměty budou předány z majetku státu do majetku VÚSC.


Zajistí : Šmolíková (Kadidlová)


usnesení č. 120/01

ZaM vydává v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení)obecně závaznou vyhlášku č.6/2001 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Zajistí : Janeček (Jiráň)


usnesení č. 121/01

ZaM schvaluje název nově vzniklé ulice mezi objekty A4, A2, A3 a další novou výstavbou v lokalitě nové výstavby U nemocnice takto : Z. Kopala.


Zajistí : Janeček (Jiráň)


usnesení č. 122/01

ZaM schvaluje uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě na jednotlivé byty v objektu A4 - Z. Kopala čp. 1155 a poměrné části společných prostor objektu Z.Kopala čp.1155 a staveb. parcely 3261 v. kú Litomyšl se zájemci dle přílohy 4.


Zajistí : Janeček (Jiráň)


usnesení č. 123/01

ZaM schvaluje uzavření smluv o budoucí nájemní a budoucí kupní smlouvě s  vylosovanými, případně přímo RaM, Nemocnicí Litomyšl a Českou poštou určenými budoucími nájemníky a majiteli bytů v objektech A2,A3 v ulici Z. Kopala. V případě, že některý z vylosovaných zájemců odstoupí od svého nároku na uzavření smlouvy o smlouvách budoucích, vzniká tento nárok vylosovaným náhradníkům. Výsledky losování ze dne 17.9. 2001 obsahuje notářský zápis JUDr. Navrátilové. Nemocnice Litomyšl a Česká pošta předá podle smluv o zajištění bytů písemné výzvy k uzavření smluv s konkrétními osobami. Po dokončení a zkolaudování objektů budou smlouvy o smlouvě budoucí nájemní a budoucí kupní nahrazeny smlouvami o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvou s konkretizací č.p. a č. parc. (viz smlouvy v objektu A4).


Zajistí : Janeček (Jiráň)


usnesení č. 124/01

ZaM souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z OKČ na kulturní a ostatní aktivity:

 

Občanské sdružení Milislav

propagace a revitalizace zámeckého divadla

 

15.000,- Kč

Divadelní spolek Filigrán

další rozvoj divadla

 

10.000,- Kč

Smetanova Litomyšl, o.p.s

uspořádání 3.ročníku hudebního

festivalu Advent

 

50.000,- Kč

Klub turistů Litomyšl

výroba medailí na Pochod rytíře Toulovce

 

10.000,- Kč

Billard Centrum Litomyšl

uspořádání V. ročníku Primátor Cupu

v kulečníku

 

15.000,- Kč

VOŠP a SPgŠ Litomyšl

pořádání celostátní konference

"Jak učit matematice"

 

15.000,- Kč


Zajistí : Šmolíková (Dvořák)


usnesení č. 125/01

ZaM souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z kap. 13 org. tělovýchova na podporu sportovních aktivit:

 

TJ Jiskra Litomyšl

basketbalový oddíl - pořádání turnaje

"O pohár starosty"

 

    6.000,- Kč

TJ Jiskra Litomyšl

provoz

295.000,- Kč

TJ Sokol Litomyšl

provoz, činnost

  89.000,- Kč

Hokejový klub Litomyšl

provoz, činnost

130.000,- Kč

Volejbalový klub Litomyšl

provoz

  76.000,- Kč


Zajistí : Novotný (Dvořák)


usnesení č. 126/01

ZaM souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtové rezervy ve výši 20.000,- Kč na provoz veřejné sauny.


Zajistí : Novotný (Dvořák)


usnesení č. 127/01

ZaM  souhlasí s úhradou faktury za stržení komína na domě čp. 159, ul. B. Němcové majitel p. Pohorský do výše max. 30.000 Kč. V případě vyšších nákladů toto navýšení uhradí majitel domu.


Zajistí : Kusý (Jůzová)


usnesení č. 128/01

ZaM souhlasí  s poskytnutím finančního příspěvku oddílu kopané TJ Jiskra (příspěvek na dopravu) ve výši 40.000 Kč z rezervy OKČ.


Zajistí : Novotný (Dvořák)


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
místostarosta

© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty