Litomysl Rada města Litomyšle záložky a sdílení

Usnesení Rady města Litomyšle

20. zasedání ze dne 9. 10. 2018

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v usneseních rady města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze tohoto dokumentu. Osobní údaje jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

usnesení č. 782/18

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o reklamě s CONSULT VK Litomyšl s.r.o., Smetanovo nám. 120, 570 01 Litomyšl, IČO 252 67 698, která je obsahem přílohy. RaM pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 783/18

RaM souhlasí se zřízením věcného břemene - služebnosti na umístění zemního kabelového vedení NN na stavbu č. IE-12-2006691/SIS/3 na p. p. č. 1136/1 ostatní plocha v katastrálním území Pohodlí a obci Litomyšl, která je ve vlastnictví Města Litomyšle. Věcné břemeno bude spočívat v právu stavby inženýrské sítě, jejího provozu a údržby v souladu s ustanovením § 1267 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu a to formou jednorázové úhrady ve výši 1.000 Kč bez DPH. Oprávněným z věcného břemene budou ***** a investorem ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Bude sepsána trojstranná smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu a vlastní smlouva na zřízení věcného břemene bude uzavřena po stavbě, kolaudaci a zaměření.


usnesení č. 784/18

RaM souhlasí se zřízením věcného břemene - služebnosti na umístění zemního kabelového vedení NN na stavbu č. IE-12-2006691/SIS/4 na p. p. č. 1136/1 ostatní plocha a p. p. č. 1131/2 zahrada v katastrálním území Pohodlí a obci Litomyšl, které jsou ve vlastnictví Města Litomyšle. Věcné břemeno bude spočívat v právu stavby inženýrské sítě, jejího provozu a údržby v souladu s ustanovením § 1267 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu a to formou jednorázové úhrady ve výši 1.000 Kč bez DPH. Oprávněným z věcného břemene bude ***** a investorem ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Bude sepsána trojstranná smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu a vlastní smlouva na zřízení věcného břemene bude uzavřena po stavbě, kolaudaci a zaměření.


usnesení č. 785/18

RaM souhlasí s tím, aby paní Dominika Pávková, IČ 75343096, 9. května 794, Litomyšl měla provozovnu kanceláře v pronajatých prostorách - místnosti č. 9 o podlahové ploše 14,76 m2 ve III. NP budovy č. p. 51, která je součástí st. p. č. 407/1 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl na Ropkově ulici.


usnesení č. 786/18

RaM souhlasí s tím, aby nová společnost Navláčil a Vávra s.r.o. spoluzakládána nájemcem ***** měla sídlo v pronajatých prostorách - místnosti č. 11 o podlahové ploše 58,6 m2 ve III. NP budovy č. p. 1163, která je součástí st. p. č. 293/2 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl na Toulovcově náměstí.


usnesení č. 787/18

RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání veřejného prostranství v prostoru parku Vodní valy v období od 22. 10. do 12. 11. 2018 za účelem uskutečnění putovní výstavy Má vlast cestami proměn, pořadatel Asociace Entente Florale cz. - Souznění, z.s.. Žadatel Město Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu.


usnesení č. 788/18

RaM bere na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny pro oblast životní prostředí ze dne 12. 9. 2018 dle přílohy č. 01/MH/20R/2018 a ukládá odboru místního a silničního hospodářství řídit se usneseními skupiny č. SŽP/25/2018 a zajistit jeho realizaci nebo další projednání v rámci schválených kompetencí.


usnesení č. 789/18

RaM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.5, J. Žižky 715, s *****. Nájem na dobu určitou do 31.12. 2018, nájemné ve výši původní smlouvy.


usnesení č. 790/18

RaM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na údržbu parků s Nadací Proměny Karla Komárka, Praha 10, IČ 27421538. RaM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.


usnesení č. 791/18

RaM stanovuje ceník pro stání vozidel na dobu časově omezenou dle nařízení města Litomyšle č. 05/2013 na rok 2019 dle přílohy 02/MH/20R/2018.


usnesení č. 792/18

RaM bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise ze dne 3. 10. 2018 dle přílohy č. 03/MH/20R/2018 a ukládá odboru místního a silničního hospodářství řídit se usneseními dopravní komise č. DK/31/18 až DK/35/18 a zajistit jejich realizaci nebo další projednání v rámci schválených kompetencí.


usnesení č. 793/18

RaM souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě  SML/0283/2017 na provádění technického dozoru na stavbě "Stavební úpravy na domu č.p. 534 Litomyšl" s p. Davidem Millichem, Dolní Sloupnice 101, 565 53 Sloupnice, IČ: 740 96 206. Dodatkem se rozšiřuje rozsah prací o dobu, ve které byl zhotovitel ve zpoždění proti smluvnímu termínu, navýšení ceny o 50.000,- Kč.


usnesení č. 794/18

RaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. číslo objednatele SML/0169/2018  s fi Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 262 71 303 na realizaci stavby " Rekonstrukce chodníků a sítě VO v ul. 9. května". Dodatkem se rozšiřuje rozsah prací o vícepráce požadované objednatelem a prodlužuje termín realizace.


usnesení č. 795/18

RaM souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev. číslo objednatele SML /0186/2018 s fi PROFISTAV Litomyšl a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741 na realizaci zakázky na stavbu zázemí hřbitova. Dodatkem se zhotoviteli poskytuje záloha na Cortenové výplně.

 


usnesení č. 796/18

RaM souhlasí s nákupem jednoho kusu platinové pamětní mince s vyobrazením zámku a zámeckého areálu Litomyšl. Jde o pátou z plánovaných dvanácti emisí v rámci řady České památky UNESCO. Mince byla představena v rámci ArchiMyšle dne 29. září 2018. Akční cena 41.350 Kč bude uhrazena z rozpočtové rezervy. 


usnesení č. 797/18

RaM schvaluje upravený ceník pronájmu prostor Smetanova domu a kina Sokol - ve správě příspěvkové organizace Smetanův dům - dle přílohy č. 01/KCR/01R/2018. Tímto usnesením se revokuje usnesení č. 669/2013 ze dne 30. července 2013. Dosud platný ceník je v příloze č. 02/KCR/20R/2018. Nový ceník bude platný od října 2018.


usnesení č. 798/18

RaM schvaluje Knihovní řád Městské knihovny Litomyšl včetně přílohy č. 1 (Ceník služeb), přílohy č. 2 (Provozní řád internetu), přílohy č. 3 (Pravidla půjčovní deskových her a tematických kufříků) a přílohy č. 4 (Pravidla používání čtecích zařízení elektronických knih). Nový Knihovní řád je obsahem přílohy tohoto usnesení č. 03/KCR/20R/2018 a bude platit od 01.11.2018. Stávající Knihovní řád je obsahem přílohy č. 04/KCR/20R/2018.    


usnesení č. 799/18

RaM souhlasí se zápůjčkou sbírkových předmětů dle přílohy č. 06/KCR/20R/2018. Sbírkové předměty budou zapůjčeny Kulturnímu centru Česká Třebová za účelem výstavy s pracovním názvem Cestou necestou aneb z ráje do Betléma s Olbramem Zoubkem, výstava potrvá od 04.12.2018 do 01.01.2019.


usnesení č. 800/18

RaM souhlasí se záborem veřejného prostranství zdarma na akci "Vánoční kamion Coca-cola" dne 6.12.2018 v prostoru Smetanova náměstí a se součinností Města Litomyšl a jimi zřízených organizací dle požadavků v příloze č. 07/KCR/20R/2018.


usnesení č. 801/18

RaM schvaluje změny rozpočtu týkající se přesunů jednotlivých částek mezi účty a to bez vlivu na změnu závazných ukazatelů a bez vlivu na výši příspěvku u příspěvkové organizace Smetanův dům. Žádost je obsahem přílohy č. 05/KCR/20R/2018.


usnesení č. 802/18

RaM schvaluje v souladu se směrnicí města Litomyšl č. 10/18, O poskytování dotací z rozpočtu města "Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2019". Program je obsahem přílohy č. 08/KCR/20R/2018.


usnesení č. 803/18

RaM souhlasí s vyplacením mimořádné finanční odměny řediteli SVČ Litomyšl, Mgr. J. Šteflovi dle přílohy č. 01/SSK/20R/2018.


usnesení č. 804/18

RaM souhlasí s darováním keramické pece  Kittec CL 210/5  v.č. CZL21.0808.0423, rok výroby 2008, umístěné v budově II. MŠ Litomyšl na ul. 17. listopadu 905, bývalém DDM Litomyšl, *****


usnesení č. 805/18

RaM souhlasí s přijetím daru pro II. MŠ Litomyšl v částce 3 tis. Kč od obce Tržek, RaM souhlasí s použitím daru na aktivity MŠ. 


usnesení č. 806/18

RaM schvaluje v souladu s čl. 3, odst. 2 OS 05/11, Organizační řád pro Městský úřad Litomyšl, odbor městských lesů, vnitřní předpis "Sazebník prací v lesním hospodářství" - příloha č. 01/ML/20R/2018, a to s platností od 10.10.2018. Zároveň ruší vnitřní předpis "Sazebník prací v lesním hospodářství"- příloha č. 02/ML/20R/2018, schválený RaM usnesením č. 782/17 ze dne 10.10.2017.


usnesení č. 807/18

RaM jmenuje komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na akci zakázky „Lesní cesta k Janovskému rybníčku“ ve složení:Ing. Josef Janeček, náhradník p. Radomil KašparIng. Petr Novák, náhradník Ing. Pavel HavranMgr. Miroslava Kubešová, náhradník Ing. Bohuslav Pulgret


usnesení č. 808/18

RaM schvaluje zadávací podmínky pro výběr dodavatele projektu „Lesní cesta k Janovskému rybníčku“ a souhlasí s vypsáním výběrového řízení. Projektová žádost byla předložena do výzvy MAS.


usnesení č. 809/18

RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci do PRV 2014 -2020 na projekt „Oplocování lesních kultur“. Max. výše dotace může být až 100% ze způsobilých výdajů.


usnesení č. 810/18

RaM schvaluje zadávací podmínky pro výběr zpracovatele územní studie projektu „ÚSES pro ORP Litomyšl, reg. č. projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0008225“ a souhlasí s vypsáním výběrového řízení.RaM jmenuje komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na akci zakázky „ÚSES pro ORP Litomyšl, reg. č. projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0008225“ ve složení:Josef Janeček, náhradník Radomil KašparJiří Randák, náhradník Vratislav LaškaJaromír Drábek, náhradník Miroslava Kubešová


usnesení č. 811/18

RaM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi Městem Litomyšl a společností "Atelier "AURUM" s.r.o., IČ 42937680, Jiráskova 21, 53002 Pardubice ze dne 01.10.2018 dle přílohy č. 01/VUP/20/2018 ve věci zpracování změny č. 3 územního plánu Litomyšl. Z důvodu požadavku města na rozšíření předmětu díla se prodlužuje termín zhotovení o 5 dní a navyšuje cena díla o 5.000 Kč.


usnesení č. 812/18

RaM se seznámila s rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích č.j. 52 Af 5/2017-60 ze dne 12.9.2018 v právní věci žalobce Města Litomyšl proti žalovanému Odvolací finanční ředitelství IČ 72080043 se sídlem Masarykova 427/31, 602 00 Brno v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 19. 12. 2016. RaM rozhodla, že kasační stížnost proti tomuto rozsudku krajského soudu nebude město podávat.

 


usnesení č. 813/18

RaM v souladu s ustanovením odst. (5) článku 8 organizační směrnice č. 06/16, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Litomyšl (evidenční číslo 0S/1203/R), rozhodla o zadání veřejné zakázky "Úsekové měření rychlosti vozidel a detekce jízdy na červenou na území města Litomyšl", uchazeči GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., se sídlem: 13000 Praha - Žižkov, Žerotínova 1133/32, IČ: 24132098; viz příloha č. 01/TAJ/18R/2018. RaM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.


usnesení č. 814/18

RaM v souladu s ustanovením odst. (5) článku 8 organizační směrnice č. 06/16, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Litomyšl (evidenční číslo 0S/1203/R) s uzavřením smlouvy o implementaci a licenčních poplatcích za software SYDO Traffic DSA se společností GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., Žerotínova 1133/32, 130 00 PRAHA 3, IČO 24132098 (příloha č. 02/TAJ/18R/2018). RaM pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 815/18

RaM souhlasí v návaznosti na usnesení č. 712/18 ze dne 23.08.2018 s uzavřením veřejnoprávní smlouvy:č. 05/2018/P s obcí Čistáč. 06/2018/P s obcí Chmelíkč. 07/2018/P s obcí Morašiceč. 08/2018/P s obcí Desnáč. 09/2018/P s obcí Nová Sídlač. 10/2018/P s obcí Dolní Újezdč. 11/2018/P s obcí Makovč. 12/2018/P s obcí Lubnáč. 13/2018/P s obcí Jarošovč. 14/2018/P s obcí Sedlištěna úseku projednávání přestupků, a to všech přestupků, které by jinak projednávaly orgány uvedených obcí;veřejnoprávní smlouvy:č. 05/2018/S s obcí Čistáč. 06/2018/S s obcí Chmelíkč. 07/2018/S s obcí Morašiceč. 08/2018/S s obcí Desnáč. 09/2018/S s obcí Nová Sídlač. 10/2018/S s obcí Dolní Újezdč. 11/2018/S s obcí Makovč. 12/2018/S s obcí Lubnáč. 13/2018/S s obcí Jarošovč. 14/2018/S s obcí Sedlištěna úseku výkonu státní správy svěřené obcím zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.


usnesení č. 816/18

RaM schvaluje zahraniční služební cestu do Japonska ve dnech 14.-23.11.2018 a vyslání těchto osob:- starosta města Radomil Kašpar,- zaměstnanec města Bc. Michele Vojáček.Cesta se uskuteční v souvislosti s KOS JAPAN TOUR 2018.


usnesení č. 817/18

RaM schvaluje uzavření licenční smlouvy k soutěžním návrhům výtvarné soutěže o návrh na přeměnu místa se sochou Zdeňka Nejedlého s těmto autory:

- *****

- autorská trojice ***** které zastupuje T*****

- *****

RaM pověřuje starostu podpisem smluv.


2019    

2018    

2017    

2016    

2015    

2014    

2013    

2012    

2011    

2010    

2009    


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty