Litomysl Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999 záložky a sdílení

Odpověď na žádost o poskytnutí informace

žádost:

Kopii dokumentů doplněných do spisu ve věci D35

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádám Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, o zaslání kopií dokumentů doplněných ve věci vedené pod sp. zn. SZ MěÚ Litomyšl 28751/2017 (územní řízení o umístění stavby D 35 Litomyšl – Janov) do spisu ze strany Ředitelství silnic a dálnic ode dne 16. 4. 2018.

Poskytnutí požadovaných informací žadatel ve smyslu § 4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. preferuje v elektronické podobě, a to zasláním do datové schránky žadatele: ********, nebo na e-mail: ***************.

Za poskytnutí informací předem děkujeme a jsme s pozdravem.
*************************

datum žádosti:


odpověď:

Vyjádření

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 25.9.2018 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, ve věci vedené pod sp. zn. SZ MěÚ Litomyšl 28751/2017 o zaslání kopií dokumentů doplněných do spisu ze strany Ředitelství silnic a dálnic od data 16.4.2018.
Stavební úřad posoudil předloženou žádost a poskytuje tuto informaci:
o V příloze Vám zasíláme kopii dokumentů doplněných do spisu ze strany Ředitelství
silnic a dálnic od data 16.4.2018.
o Zároveň upozorňujeme, že žadatel dne 21.9.2018 vzal zpět část žádosti na
předmětnou stavbu a předložil upravenou dokumentaci stavby. Vzhledem ke
skutečnosti, že jste požádali o kopii dokumentů, ale nikoliv už o kopii dokumentace
a dále vzhledem ke skutečnosti, že jste nepředložili souhlas vlastníka stavby, které
se dokumentace týká, tuto Vám nezasíláme.

Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

datum odpovědi:


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty