Litomysl Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999 záložky a sdílení

Odpověď na žádost o poskytnutí informace

žádost:

Informace k řízení o přestupku

Žádost o poskytnutí informací

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v reakci na sdělení Odboru kultury a cestovního ruchu ze dne 16. Května 2018 a také s ohledem na ustanovení § 42 zákona č. 500/2004, , žádám o poskytnutí následujích informací:

1) Kterým dnem jste jakožto správní orgán v souladu s § 78 zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zahájili řízení o přestupku, který jsem
vašemu úřadu oznámil dne 5. března 2018? Pokud řízení zahájeno nebylo, žádám o
kopii příslušného dokumentu, kterým byla věc vyřízena jiným způsobem (odložena,
postoupena apod.)
2) Žádám o poskytnutí kopie oznámení o zahájení řízení, které bylo podle § 78 odst. 2
přestupkového zákona doručeno podezřelému z přestupku.
3) Pokud bylo řízení zahájeno před 18. březnem 2018, žádám o vysvětlení, jak se to
slučuje s ustanovením § 94 přestupkového zákona.
4) Z jakého důvodu vyřizoval mou předchozí žádost o poskytnutí informací Odbor
kultury a cestovního ruchu, respektive Ing. Michaela Severová, která je zároveň
ředitelkou společnosti České dědictví UNESCO, o.p.s., tedy ředitelkou společnosti,
která spáchala mnou oznámený přestupek? Proč mou předchozí žádost nevyřídil
Odbor správní, který je kompetentní v přestupkových záležitostech? Která osoba
rozhodla o tom, že mou žádost o poskytnutí informací má vyřídit Odbor kultury a
cestovního ruchu, ačkoli jeho ředitelka se nachází v evidentním střetu zájmů?

S pozdravem
*************

datum žádosti:


odpověď:

Poskytnutí informace

Město Litomyšl, se sídlem Bří. Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, IČO 00276944 jako povinný subjekt v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdrželo dne 18.05.2018 žádost, vedenou pod č.j. MěÚ Litomyšl 41177/2018, pana ************, trvalý pobyt ******************, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o poskytnutí informací), týkající se poskytnutí informací o jeho podání (oznámení přestupku vůči autorskému právu a směřuje proti svazku obcí České dědictví UNESCO, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl).
Povinný subjekt za prvé zkoumal, zda se žadatel ve své žádosti ze dne 18.05.2018 dostatečně identifikoval, tedy uvedl příslušné údaje vymezené v § 14 odst. 2 zákona o poskytnutí informací. Povinný v tomto bodě konstatuje, že žadatel se ve své žádosti dostatečně identifikoval.

Za druhé povinný subjekt konstatuje, že požadované informace uvedené žadatelem v žádosti ze dne 18.05.2018 existují a jsou dostupné.

Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky pro poskytnutí požadované informace, rozhodlo město Litomyšl, Městský úřad Litomyšl, tajemník městského úřadu, poskytnout níže uvedené požadované informace.

1) Dne 05.03.2018 bylo Městskému úřadu Litomyšl doručeno podání pana ***********. Podání bylo zaevidováno pod č.j. MěÚ Litomyšl 17167/2018. Podání se týká oznámení přestupku vůči autorskému právu a směřuje proti svazku obcí České dědictví UNESCO, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl. Podání bylo posouzeno v souladu s ustanovením § 37 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, podle jeho skutečného obsahu a předáno Odboru kultury a cestovního ruchu k (zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon je v gesci tohoto odboru).
2) Dne 16.052018, pod č.j. MěÚ Litomyšl 41603/2018, oznámila Ing. Michaela Severová v souladu s ust. § 14 odst. (3) správního řádu svému nadřízenému, že se cítí podjatá a okolnosti nasvědčují tomu, že je vyloučena z projednávání výše uvedeného podání.
3) Dne 17.05.2018 jsem rozhodl usnesením č.j. MěÚ Litomyšl 41603/2018 o tom, že ing. Severová je vyloučena z řízení o Vašem podnětu.
4) Dne 17.05.2018 jsem rozhodl usnesením č.j. MěÚ Litomyšl 41925/2018 o tom, že úřední osobou pro řízení o Vašem podnětu bude pan Mgr. Pavel Brandejs, úsek přestupků.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že řízení o přestupku na základě Vašeho podnětu nebylo zahájeno (bod 1, 3 Vaší žádosti) a tedy Vám nemohu zaslat kopii oznámení o zahájení řízení (bod 2 Vaší žádosti). Žádost o poskytnutí informace byla vyřízena Ing. Severou, která následně v souladu se správním řádem oznámila svému nadřízenému, že se cítí podjatá a okolnosti nasvědčují tomu, že je vyloučena z projednávání výše uvedeného podání (bod 4 Vaší žádosti).

S pozdravem

Ing. Bohuslav Pulgret
tajemník Městského úřadu Litomyšl

datum odpovědi:


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty