Litomysl Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999 záložky a sdílení

Odpověď na žádost o poskytnutí informace

žádost:

Žádost o informaci o vyplacených tarifních mzdách a odměnách pracovníků odboru dopravy, oddělení přestupků od roku 2016 do dnes

Žádám o informaci o vyplacených tarifních mzdách a odměnách pracovníků odboru dopravy, oddělení přestupků od roku 2016 do dnes. Informaci žádám v elektronické podobě.

datum žádosti:


odpověď:

Město Litomyšl, se sídlem Bří. Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, IČO 00276944 jako povinný subjekt v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdrželo dne 05.04.2018 elektronickou žádost, vedenou pod č.j. MěÚ Litomyšl 26986/2018, pana ++++++, trvalý pobyt ++++++ +++++++++++, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o poskytnutí informací), týkající se poskytnutí informace o vyplacených tarifních mzdách a odměnách pracovníků odboru dopravy, oddělení přestupků od roku 2016 do dnes. Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky pro poskytnutí požadované informace, rozhodlo město Litomyšl, Městský úřad Litomyšl, tajemník městského úřadu, poskytnout požadované informace.

Povinný subjekt za prvé zkoumal, zda se žadatel ve své žádosti ze dne 05.04.2018 dostatečně identifikoval, tedy uvedl příslušné údaje vymezené v § 14 odst. 2 zákona o poskytnutí informací. Povinný v tomto bodě konstatuje, že žadatel se ve své žádosti dostatečně identifikoval.

Za druhé povinný subjekt konstatuje, že požadované informace uvedené žadatelem v žádosti ze dne 05.04.2018 existují a jsou dostupné.

Za třetí povinný subjekt posuzoval, zda žadatelův požadavek skutečně směřuje k poskytnutí informace o platu či odměně konkrétní (určitelné) osoby či osob, tedy zda jde o poskytnutí osobních údajů, nebo zda k „uspokojení“ informačního požadavku žadatele postačí poskytnutí anonymizovaných údajů, tedy údajů bez možnosti přiřazení ke konkrétní fyzické osobě. Zde povinný subjekt konstatuje, že žadatelův požadavek jednoznačně směřuje k poskytnutí informace týkající informace o platu a odměnách, bez identifikace konkrétní osoby. V žádosti je přímo uvedeno „poskytnutí informace o vyplacených tarifních mzdách a odměnách pracovníků odboru dopravy, oddělení přestupků od roku 2016 do dnes“.

Za čtvrté povinný subjekt konstatuje, že z žádosti pana ++++++ ze dne 05.04.2018 je zřejmé, jaké informace žadatel poptává a povinný subjekt nepotřeboval využít postupu podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona o poskytnutí informací a žadatele vyzvat k upřesnění žádosti.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem povinný subjekt poskytuje níže uvedené informace

Tarifní plat

2016 2017 2018
1. 0 107418 59088
2. 297000 308880 84960
3. 244800 254160 78810
4. 0 184140 67530
5. 0 101940 60840

Odměny

2016 2017 2018
1. 0 8000 8000
2. 15500 12000 12000
3. 12800 12000 12000
4. 0 8500 8500
5. 0 8500 8500

Ing. Bohuslav Pulgret
tajemník Městského úřadu Litomyšl

datum odpovědi:


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty