Litomysl Město Litomyšl záložky a sdílení

Vyhlášky a nařízení města


VYHLÁŠKA č. 6/2011

Obecně závazná vyhláška, o místním poplatku ze psů

platnost: ano
působnost: samostatná
datum účinnosti: 1. 1. 2012

O B E C N Ě    Z Á V A Z N Á   V Y H L Á Š K A

M Ě S T A    L I T O M Y Š L

č. 06/11

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo města Litomyšl se na svém zasedání dne 13.12.2011 usneslo vydat na základě ust. § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 Čl. 1
Správce poplatku

(1) Podle této obecně závazné vyhlášky město Litomyšl vybírá místní poplatek ze psů.
(2) Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřadu Litomyšl, (dále jen "správce poplatku").

  Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatek ze psů se platí ze psů starších tří měsíců.

 Čl. 3
Poplatník

Poplatek ze psů platí fyzická osoba, která je držitelem psa a má v Litomyšli místo trvalého pobytu nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má v Litomyšli sídlo. (dále jen "poplatník").

Čl. 4
Ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik, resp. zánik, poplatkové povinnosti a vznik, resp. zánik, nároku na osvobození od placení poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala. V ohlášení poplatník uvede údaje podle zvláštního právního předpisu1).

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i poplatník, který je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle článku 7 této obecně závazné vyhlášky osvobozen. 

(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala1).

(4) Poplatek se platí od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nastala poplatková povinnost.

(5) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

 Čl. 5
Identifikace psů

(1) Správce poplatku vydá poplatníkovi pro každého jím drženého psa známku s evidenčním číslem a textem „Město Litomyšl“. Známka je nepřenosná na jiného psa.

(2) V případě ztráty nebo zcizení známky vydá správce poplatku známku novou.

 Čl. 6
Sazby poplatku;

(1) Sazba poplatku činí za kalendářní rok:

a) za prvního psa drženého v části obce Pohodlí, Nová Ves, Kornice, Pazucha, Suchá, Nedošín 160 Kč, za druhého a každého dalšího psa 240 Kč;

b) za prvního psa drženého v rodinném domě v části Litomyšl-Město, Lány, Zahájí a Záhradí 600 Kč, za druhého a každého dalšího psa 900 Kč;

c) za prvního psa drženého v bytových domech v části Litomyšl-Město, Lány, Zahájí a Záhradí 1.000 Kč, za druhého a každého dalšího psa 1.500 Kč;

d) za prvního psa, jehož držitel má úředně stanovený trvalý pobyt v sídle ohlašovny města, Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 160 Kč, za druhého a každého dalšího psa činí sazba poplatku 240 Kč.

(2) Pokud je poplatníkem poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu2),který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poplatník, který pobírá dva z těchto důchodů současně, přičemž jsou jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu2), činí sazba poplatku za kalendářní rok:

a) za prvního psa drženého v části obce Pohodlí, Nová Ves, Kornice, Pazucha, Suchá, Nedošín 80 Kč, za druhého a každého dalšího psa 120 Kč;

b) za prvního psa drženého v rodinném domě a v bytových domech v části Litomyšl-Město, Lány, Zahájí a Záhradí 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa 300 Kč;

c) pokud má poplatník úředně stanovený trvalý pobyt v sídle ohlašovny města, Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, za prvního psa 80 Kč  a za druhého a každého dalšího psa 120 Kč.

(3) Pokud je poplatníkem člen Českého kynologického svazu nebo Českého mysliveckého sdružení, činí sazba poplatku za kalendářní rok:

a) za prvního psa drženého v části obce Pohodlí, Nová Ves, Kornice, Pazucha, Suchá, Nedošín 80 Kč, za druhého a každého dalšího psa 120 Kč;

b) za prvního psa drženého v rodinném domě v části Litomyšl-Město, Lány, Zahájí a Záhradí 300 Kč, za druhého a každého dalšího psa 450 Kč;

c) za prvního psa drženého v bytových domech v části Litomyšl-Město, Lány, Zahájí a Záhradí 500 Kč, za druhého a každého dalšího psa 750 Kč.

Čl. 7
Osvobození od poplatku

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen poplatník,

a)           kterým je osoba nevidomá, bezmocná a  osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu3),
b)  kterým je osoba, které náleží průkaz ZTP podle zvláštního právního předpisu3),
c)  kterým je osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v tomto odstavci písm. a), b),
d)  kterým je osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
f)   kterému povinnost držení a používání psa stanoví zvláštní právní předpis3)5),
g)  který převzal psa z městského útulku, jehož zřizovatelem je město Litomyšl, po dobu jednoho roku od převzetí psa.

(2) Poplatník je povinen správci poplatku nárok na osvobození prokázat6).

(3) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

 Čl. 8
Splatnost poplatku

Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet města, a to:

a) za kalendářní rok do 31. března příslušného roku kalendářního roku;
b) vznikla-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů.

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Litomyšl č. 12/09, o místním poplatku ze psů.

Čl. 10
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2012.Radomil Kašpar                                                   Michal Kortyš 
1. místostarosta                                                 starosta

 

Vyhotovení s podpisy starosty a 1. místostarosty města v souladu s ust. § 104 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je uloženo v příruční spisovně tajemníka městského úřadu Litomyšl. 

 

1) § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pro splnění ohlášení si lze vyžádat formulář u správce poplatku, příp. jej získat ze stránek www.litomysl.cz
2
) zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
3) zákon č. 329/2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
4) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
5) např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
6) § 92 a 93 zákona č. 280/2009., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 

  

Vyhláška vyvěšena na úřední desku Městského úřadu Litomyšl

Dne

14.12.2011

Vyhláška sejmuta z úřední desky  Městského úřadu Litomyšl

Dne

03.01.2012

 


přiložené soubory:

Vyhláška č.06/11 (formát pdf, velikost 300,83 KB)


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty