Litomysl Město Litomyšl záložky a sdílení

Vyhlášky a nařízení města


VYHLÁŠKA č. 9/2009

Obecně závazná vyhláška, o místním poplatku z ubytovací kapacity

platnost: ano
působnost: samostatná
datum účinnosti: 1. 1. 2010

 

O B E C N Ě    Z Á V A Z N Á   V Y H L Á Š K A

M Ě S T A    L I T O M Y Š L

č. 09/09

o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo města Litomyšl se na svém zasedání dne 27.10.2009 usneslo vydat na základě ust. § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 Čl.1

Správce poplatku

(1) Podle této obecně závazné vyhlášky město Litomyšl vybírá místní poplatek z ubytovací kapacity.
(2) Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřadu Litomyšl, (dále jen "správce poplatku").

 

Čl.2

Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek se vybírá z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.
(2) Poplatku nepodléhají ubytovací kapacity uvedené v zákoně1).
(3) Poplatek z ubytovací kapacity platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla (dále jen poplatník).

 

Čl.3

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik, resp. zánik, poplatkové povinnosti a vznik, resp. zánik, nároku na osvobození od placení poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala.
(2) V ohlášení poplatník uvede
a) plné jméno nebo název, bydliště, místo podnikání nebo sídlo, rodné číslo, příp. identifikační číslo organizace, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, též čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.
(3) Poplatník je povinen vést knihu ubytovaných v souladu se zákonem2).

 

Čl.4

Sazba a splatnost poplatku

(1) Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 5 Kč za každé využité lůžko a den.
(2) Po dohodě s poplatníkem může správce poplatku vyměřit poplatek z ubytovací kapacity paušální částkou 900 Kč za jedno lůžko.
(3) Poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého pololetí.  
(4) Paušálně stanovený poplatek je splatný za příslušný kalendářní rok do 30.9.

 

Čl.5

Osvobození od poplatku 

Poplatku  nepodléhá ubytovací kapacita v zařízeních plně financovaných z rozpočtu města nebo právnickou osobou založenou městem jako jediným zakladatelem.

  

Čl.6
Zrušovací ustanovení

 Zrušuje se  obecně závazná vyhláška Města Litomyšl č. 04/2004, o místních poplatcích.

 

Čl.7
Účinnost

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna  2010.

 

  

 

Michal Kortyš                                                                   Ing. Jan Janeček
  starosta                                                                        1. místostarosta

 

1) § 7 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
2) § 7 odst. 3) zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
3) § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
4) § 11 odst. 3) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
5) zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

 

Vyhláška vyvěšena na úřední desku města  Litomyšl

dne

29.10.2009

Vyhláška sejmuta z úřední desky  města Litomyšl

dne

16.11.2009


přiložené soubory:

Vyhláška č. 09/09 (formát pdf, velikost 138,92 KB)


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty