Litomysl Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II záložky a sdílení

MAP I: Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“ r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000098 (MAP) 

 

Město Litomyšl se stalo úspěšným žadatelem projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“ je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu Města Litomyšle. Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2016 a ukončen bude 31. prosince 2017.

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Litomyšl tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Výstupem projektu bude vytvoření jednotného strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl. Místní akční plán (MAP) bude jedinečným dokumentem, který zajistí konkretizaci jednotlivých strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu ve správním obvodu ORP Litomyšl.

Velmi cenným podkladem jsou výstupy z osobních jednání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičovské veřejnosti, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání se zajištěním komunitního projednání zjištěných potřeb a záměrů, které povedou k jedinému hlavnímu cíli - zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Inovačním prvkem se jeví vytvoření podmínek pro partnerské aktivity s regionálními subjekty a ostatními aktéry v oblasti vzdělávání a identifikovat
a řešit místně specifické problémy a potřeby.

Z MAP budou vycházet konkrétní projekty, které budou navázány jak na čerpání evropských peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly.  Finance na investiční projekty jsou připraveny ve výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kterou plánuje v letošním roce vyhlásit Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Peníze pro neinvestiční projekty pak v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a národních dotačních titulů MŠMT.

Místní akční plán je připravován v rámci  stanovených principů plánování. Při zpracování MAP tak  spolu plánují  a spolupracují hlavní aktéři vzdělávání, kterými jsou zřizovatelé (obce), poskytovatelé (MŠ, ZŠ a další organizace), samotní uživatelé a v neposlední řadě také  veřejnost. Tito aktéři  vzdělávání společně tvoří dokument MAP prostřednictvím společného setkávání a spolupráce v  7 ustanovených pracovních skupinách (více o pracovních skupinách je uvedeno v organizační struktuře).


Pokud  máte zájem o zapojení se do procesu tvorby strategického dokumentu MAP, využijte prosím kontakt níže, obratem Vám budou zaslány informace, či registrační formulář.


milada.nadvornikova@litomysl.cz 

 

 

 

MAP - Akční roční plán (formát pdf, velikost 757,88 KB)

MAP - Strategický rámec (formát pdf, velikost 1,1 MB)

Informace 2018 (formát docx, velikost 78,25 KB)

Informace (formát docx, velikost 91,56 KB)

Informace (formát docx, velikost 91,72 KB)

MAP - analytická část (formát pdf, velikost 1,24 MB)© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty