Litomysl Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II záložky a sdílení

Aktuality

Tisková zpráva: 

Na vytvoření strategického dokumentu v oblasti rozvoje školství bude navazovat konkrétní realizace projektů spolupráce

 Výstupem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“ (dále MAP), který byl po své dvouleté realizaci ukončen k 31.12.2017, je vytvoření jednotného strategického plánovacího dokumentu.

MAP analyzuje oblast školství v regionu, definuje jeho slabé, silné stránky, příležitosti a hrozby, stanovuje vizi a jednotlivé cíle a navrhuje konkrétní řešení prostřednictvím neinvestičních i investičních projektů.     

MAP byl připravován v rámci stanovených principů plánování. Při jeho zpracování spolu plánovali a spolupracovali hlavní aktéři vzdělávání. Do projektu se zapojilo 21 obcí zřizujících 35 škol a školských zařízení, dále zástupci neformálních organizací a v neposlední řadě také veřejnost.

Tito aktéři vzdělávání společně vytvořili dokument MAP prostřednictvím společného setkávání a spolupráce v sedmi ustanovených pracovních skupinách. Vytvořený MAP je tak zaměřen na 7 oblastí rozvoje, kterými jsou: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání, Předškolní vzdělávání a péče, Rozvoj infrastruktury, včetně rekonstrukcí a vybavení škol, volnočasových aktivit a investic do vzdělání, Podpora polytechnického vzdělávání, Rozvoj lidských zdrojů a Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity. Nedílnou součástí realizace projektu byla celá řada vzdělávacích aktivit a setkávání s cílem výměny dobré praxe.   

Vytvořením samotného dokumentu MAP však snaha o naplnění hlavního cíle, kterým je zefektivnění komunikace a navázání spolupráce aktérů ve vzdělávání na území ORP Litomyšl, ještě nekončí. Aby mělo vytvoření strategického dokumentu MAP svůj význam, je nutné začít definované projekty postupně s ohledem na dostupnost finančních zdrojů realizovat.  Z tohoto důvodu byla v lednu 2018 zahájena realizace navazujícího projektu MAP II.

Od září 2018 tak budou probíhat konkrétní projekty spolupráce základních a mateřských škol. Školy budou spolupracovat s Městskou knihovnou Litomyšl, se Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany v Litomyšli, s volnočasovými organizacemi a vzdělávacími subjekty pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a také s neformálními organizacemi a vzdělávacími subjekty pro rozvoj polytechnického vzdělávání.   

Městská knihovna Litomyšl pořídí pro zapojené školy soubory knih, které budou propůjčeny do školních tříd, s možností výpůjčky do jednotlivých rodin. Děti si povedou čtenářský deník a na konci školního roku dojde k vyhodnocení nejlepšího čtenáře regionu. Tím bude posílena čtenářská gramotnost dětí a žáků i ve spolupráci s rodiči. Dále Městská knihovna uspořádá pro pedagogy školy a rodiče dětí a žáků besedy se spisovateli oblíbených knih a také přednášky, v rámci, kterých budou všem zúčastněným představeny zajímavé, především regionální knižní tituly.       

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Litomyšli uspořádá pro děti, žáky a pedagogy pracovní dílny, které budou zaměřeny na vyjadřovací schopnosti a na zvýšení čtenářské a matematické gramotnost dětí a žáků prostřednictvím práce s vlastním tělem a dramatického ztvárnění. Dále budou realizovány pravidelné keramické dílny, které podpoří manuální zručnost dětí a žáků a zatraktivní tradiční řemesla. Posledním projektem ve spolupráci se ZUŠ budou hraná divadelní představení, která ztvární děti a žáci dle vybrané literární předlohy v místní knihovně.     

S cílem rozvoje čtenářské gramotnosti budou realizovány společné exkurze žáků, v rámci, kterých vybraní studenti navštíví různá představení (divadlo, muzikál, operu, balet apod.). Na základě představení zpracují grafický projekt, článek, nebo recenzi. Nejlepší výstup bude poté zveřejněn v tisku.

V oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání proběhnou exkurze dětí a žáků na přírodovědecká a technická pracoviště a do center podporujících popularizaci vědy a vědeckých a technických provozů (technologická muzea, IQ parky, VIDA vědecké centrum, ekocentra apod.) Pro podporu manuální zručnosti a tradičních řemesel proběhnou ve spolupráci s organizací neformálního vzdělávání námětové kurzy v exteriéru. Bude se jednat např. o kurz zaměřený a práci se zvířaty, pečení chleba, sadba a sběr plodin, sušení ovoce, zpracování lnu, výrobu keramiky, výrobu záhonu a sadbu bylinek, práci se dřevem apod. Pro předškoláky a děti 1.-3. tříd bude zrealizována série setkání prostřednictvím tzv. Malé technické univerzity. Cílem je co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. U žáků základních škol je činnost zaměřena na vytváření vlastních staveb, ke konstruktivnímu myšlení, s cílem naučit žáky číst v jednoduchých technických výkresech. Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „škola hrou“ budou u dětí a žáků rozvíjeny technické a logické dovednosti dětí a žáků. 

Součástí navazujícího projektu bude také např. dotační poradenství a administrativní servis pro zapojené školy, spolupráce s odborníky v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a v oblasti polytechnického vzdělávání, pravidelná aktualizace dokumentu MAP, spolupráce a přenos informací o potřebách z území směrem k poskytovateli dotace, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, spolupráce s Národním institutem dalšího vzdělávání Pardubice a se zástupci Krajského akčního plánu Pardubického kraje atd.    

 

Ing. Naděžda Klvaňová

Hlavní manažer projektu© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty