Litomysl Městský zpravodaj LILIE záložky a sdílení

Statut a Pravidla Zpravodaje města Litomyšle Lilie

Článek 1

Základní ustanovení

1)     Vydavatelem Zpravodaje města Litomyšle Lilie (dále jen „Zpravodaj“) je město Litomyšl (dále jen „Město“).

2)     Statut zpravodaje navrhuje mediální výbor (dále jen „Výbor“) a předkládá ho ke schválení Zastupitelstvu města Litomyšle (dále jen „ZaM"). 

3)     Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod e. č. MK ČRE 12017.

4)     Za vydání Zpravodaje zodpovídá odpovědný redaktor (článek 4).

5)     Redakci Zpravodaje tvoří odpovědný redaktor a redaktor.

6)     Zpravodaj vychází jednou měsíčně a je distribuován bezplatně do všech domácností města. 

Článek 2

Tematické zaměření a obsah Zpravodaje

1)     Město vydává Zpravodaj za účelem poskytnout obyvatelům objektivní a vyvážené informace tykající se společenského, kulturního, sportovního a dalšího dění ve městě a informace o činnosti města a městského úřadu. Vydavatel též poskytuje přiměřený, jasně vyhrazený, prostor pro prezentaci názorů volebních subjektů zastoupených v aktuálním volebním období v ZaM. Prostor je dán i pro výměnu názorů občanů.

2)     Obsah jednotlivých čísel je tvořen tak, aby odpovídal věkové, sociální a zájmové struktuře obyvatel Litomyšle.

3)     Příspěvky uveřejněné ve Zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí. 

Článek 3

Inzerce

1)   Inzerce je ve Zpravodaji zveřejňována zpravidla za úplatu. Ceník inzerce předkládá Výbor ke schválení

      ZaM, včetně systému slev. 

Článek 4

Odpovědný redaktor

1)     Funkci odpovědného redaktora plní zaměstnanec města zařazený do organizační struktury Městského úřadu Litomyšl.

2)     Odpovědný redaktor vedle povinností vyplývajících z obecně platných právních předpisů zejména:

a)  odpovídá za odborné a bezchybné zpracování Zpravodaje,

b)  odpovídá za včasné předání předlohy Zpravodaje do tisku,

c)   odpovídá za konečnou podobu Zpravodaje,

d)  účastní se zasedání Výboru s hlasem poradním,

e)  vykonává administrativu spojenou s činností Výboru,

f)   zajišťuje a je zodpovědný za včasné předání vytištěného Zpravodaje distributorovi.

3)     V případě sporných příspěvků se může odpovědný redaktor obrátit na Výbor i prostřednictvím e-mailu či telefonicky. Reakce členů Výboru musí být nejpozději do tří dnů ode dne sdělení žádosti o stanovisko. Pokud v této lhůtě nesdělí své stanovisko minimálně nadpoloviční většina členů Výboru, rozhodne předseda Výboru. 

Článek 5

Redaktor

1)     Funkci redaktora plní zaměstnanec Města zařazený do organizační struktury městského úřadu.

2)     Redaktor vedle povinností vyplývajících z obecně platných předpisů zejména:

a) zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk,

b) zajišťuje náplň pravidelných rubrik a další příspěvky informující o činnosti Města a městského úřadu,

c) zajišťuje příjem a evidenci došlých příspěvků,

d) účastní se zasedání Výboru s hlasem poradním.

3)     Redaktor poskytne každý příspěvek obsahující tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, této osobě k vyjádření. Pokud dotčená osoba odmítne možnost vyjádření, vyjde příspěvek v nejbližším vydání Zpravodaje bez vyjádření. Pokud dotčená osoba možnost vyjádření neodmítne, ale zároveň neposkytne do určeného data vyjádření k poskytnutému příspěvku, vyjde tento příspěvek v nejbližším čísle Zpravodaje bez vyjádření nebo vyjde vyjádření společně s původním příspěvkem v nejbližším vydání Zpravodaje nebo vyjde vyjádření samostatně v dalším vydání.

4)     Redaktor zajistí vyjádření k článkům, které obsahují zavádějící nebo nepravdivé informace. Postup podle odstavce 3 se použije obdobně. Text může být vyjádřením jedné čí více osob nebo redakčně zpracovaný článek. Redakce si vyhrazuje právo zveřejnit informace v takovém rozsahu a zpracování, v jakém uzná za vhodné. 

5)     Redaktor může omezit vyjádření podle odstavce 3 a 4 pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou míru nebo se neúplně či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje či zpřesňuje. Vyjádření musí být přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této časti. Z vyjádření musí být patrno, kdo jej činí.

6)     Redaktor uveřejní příspěvek a vyjádření k němu pouze jednou bez dalších reakcí. 

Článek 6

Ostatní

1)     Zpravodaj vychází v nákladu minimálně 5000 kusů vždy do 5. dne v měsíci. Poté následuje roznos smluvní společností.

2)     Uzávěrka všech příspěvků je vždy 23. dne v měsíci (s výjimkou červencového a lednového vydání, kdy může být posunuta na dřívější termín). Nedodrží-li přispěvatel uzávěrku, rozhodne redaktor, jak bude s příspěvkem naloženo.

3)     Formát Lilie je A4.

4)     Počet stran včetně prezentace názorů a stanovisek volebních stran, hnutí a sdružení zastoupených v ZaM je zpravidla 24 stran + vložený kalendář akcí a inzerce. Zvýšení počtu stran může ve výjimečných případech (např. důležitá sdělení městského úřadu, předvolební články apod.) povolit vedení města.

5)     Minimálně první a poslední strana Zpravodaje je dvoubarevná (vínová a černá). Ostatní stran jsou, ale nemusí být, tištěn černobíle.

6)     Distribuce probíhá zdarma do všech domácností v Litomyšli a jejích místních částí. Distribuci zpravodaje zajišťuje Česká pošta. Termíny doručení stanovují její obchodní podmínky. Lilie je v prodeji v informačním centru a je pravidelně zasílána síti předplatitelů. Lilie je ke stažení v pdf na www.litomysl.cz a je zveřejňována na Facebooku Lilie. V tiráži Zpravodaje je uvedeno složení Výboru.

7)     Podrobná pravidla týkající se Zpravodaje jsou uvedena v samostatném dokumentu Pravidla Zpravodaje města Litomyšle Lilie, který je přílohou Statutu Zpravodaje města Litomyšle Lilie.  

Článek 7

Financování Zpravodaje

1)     Náklady na vydávání Zpravodaje, zejména náklady na tisk, distribuci a mzdové náklady redaktorů zpravodaje, jsou hrazeny z prostředků Města.

2)     Platby za zveřejnění inzerátů ve zpravodaji jsou příjmem Města. 

Článek 8

Závěrečná ustanovení

1)     Touto směrnicí se ruší směrnice číslo 14/13 (e.č. 0S/1313/R).

2)     Tato směrnice nabývá účinnosti dne 23.06.2015.

3)     Schváleno zastupitelstvem města pod usnesením č. 108/15 dne 23.06.2015

 

 Příloha č. 1

Pravidla Zpravodaje města Litomyšle Lilie  

Článek 1

Externí příspěvky

1)     Příspěvky se dělí na dvě skupiny:

a.    každý volební subjekt zastoupený v aktuálním volebním období v ZaM může ve Zpravodaji prezentovat názory a stanoviska,

b.    všechny ostatní příspěvky.  

2)     Vydavatel pro uveřejňování příspěvků dle tohoto článku 1, bodu a) zajistí ve Zpravodaji konstantní tiskový prostor s odlišnou grafikou. Tato politická část je v černobílém provedení. Příspěvky jsou zveřejněny na základě grafického rozvržení politické dvoustrany bez výjimek.  

3)     Pro příspěvky uvedené v článku 1, odst. 1a) platí:

a)  Příspěvek může napsat kdokoli z daného volebního subjektu, ale zaslat jej může pouze některý z předem určených oprávněných zástupců (max. 6 osob za každý subjekt). Jejich seznam musí být písemně sdělen redakci členem ZaM z daného volebního subjektu, a to nejdéle v den uzávěrky aktuálního čísla, ve kterém chce mít volební subjekt zveřejněn svůj příspěvek.

b)  V jednom čísle zpravodaje je možné otisknout i několik vyjádření zastupitelů jedné strany nebo hnutí, pokud se s ním vejdou do vymezeného prostoru. Na rozdělení se musí domluvit předem a do redakce zaslat již kompletní text. Redakce nebude přijímat vyjádření zastupitelů jednotlivě.

c)   Oprávněný zástupce může být redakcí vyzván, aby doložil existenci autora příspěvku.

d)  Příspěvek, který nebude předán či podepsán takovou oprávněnou osobou, nebude otištěn.

e)  Za jeden volební subjekt lze podat nejvýše jeden příspěvek měsíčně.

f)   Na politické dvoustraně jsou zveřejňovány názory a stanoviska volebních subjektů zastoupených v ZaM. Nejsou zveřejňovány fotky či graficky zpracované materiály, ale pouze text. 

g)  Vydavatel ani redaktoři Zpravodaje nijak neurčují okruhy témat, jichž se mají příspěvky týkat.

h)  Odevzdání příspěvku je dobrovolné, vydavatel ani redaktoři k jeho zaslání (odevzdání) nikoho neupomínají. Pokud nebude příspěvek odevzdán do 23. dne v měsíci, nebude otištěn. Uzávěrka je pevně daná a není možné ji posouvat.

i)    Příspěvky jsou řazeny v pořadí, v jakém byly doručeny.

j)   Autor musí příspěvek podepsat celým svým jménem a názvem volební strany, hnutí či sdružení, které zastupuje.

k)  Za text příspěvku odpovídá autor, nikoli vydavatel nebo redaktoři Zpravodaje.

l)    Rozsah příspěvku do jednoho vydání Zpravodaje se stanovuje na maximálně 32 řádků neformátovaného textu včetně nadpisu a podpisu, písmo Times New Roman, velikost 12 při řádkování 1 (cca ½ A4, 2.600 znaků včetně mezer). Okraje stránky vlevo a vpravo 2,5 cm.

m) Redaktor příspěvky nekrátí, ani nijak nekoriguje. Příspěvky neprocházejí jazykovou kontrolou. Delší texty budou vráceny k přepracování.

n)  V případě, že má dodaný příspěvek nactiutrhačný charakter, resp. napadá dobré jméno osoby či osob, vyhrazuje si vydavatel rozhodnout o jeho neotištění. V případě, že obsahuje zavádějící informace či si vyžaduje reakci osob/y zmiňovaných v příspěvku, má redakce právo zajistit článek, který by tyto neúplné či nepravdivé informace uváděl na pravou míru či přinesl vyjádření zmiňovaných osob/y. Viz statut, článek 6.

o)  Příspěvek musí být v souladu se zákony České republiky, Statutem Zpravodaje města Litomyšle Lilie a těmito Pravidly Zpravodaje města Litomyšl Lilie.

4)     Pro příspěvky uvedené v článku 1, odst. 1b) platí:

a)  Rozsah příspěvků by neměl přesahovat 32 řádků neformátovaného textu, včetně nadpisu a podpisu, písmo Times New Roman, velikost 12 při řádkování 1 (cca ½ A4, 2 600 znaků včetně mezer). Okraje stránky vlevo a vpravo 2,5 cm.

b)  V případě neúměrně dlouhého textu může být příspěvek vrácen k přepracování. Redaktor články nekrátí.

c)   Nebudou otiskovány materiály na pokračování. Výjimku tvoří pouze redakční články a vyžádané příspěvky, které mohou být delší a mohou být uveřejňovány také na pokračování.

d)  Autor musí článek podepsat celým svým jménem, případně i celými jmény spoluautorů. Jméno musí být uvedeno i u fotografie. Za správnost údajů v příspěvku odpovídá autor, ne vydavatel Zpravodaje. Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

e)  Pod redakčními texty je možné uvést zkratku.

f)   Zásadně nebudou otiskovány anonymní příspěvky, příspěvky, jejichž obsah je právně napadnutelný či v rozporu s dobrými mravy a příspěvky jakýmkoli způsobem napadající dobré jméno osoby či firmy. Ve Zpravodaji nebudou zveřejňovány příspěvky diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry. Dále tykající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s obecní tématikou.

g)  Autor příspěvku musí uvést z důvodu evidence příspěvků dostatečný kontakt (adresa, telefonní číslo). E-mailová adresa nestačí.

h)  Neposkytnutí kontaktních informací je důvodem k neotištění příspěvku. Kontaktní informace slouží pouze pro potřeby redakce a nebudou poskytovány třetím osobám.

i)    Rovněž příspěvky, které nebyly otištěny ve Zpravodaji a budou uveřejněny na www.litomysl.cz v rubrice „Co se do Lilie nevešlo" musí splňovat všechny předpisy Statutu Zpravodaje města Litomyšle Lilie a těchto Pravidel Zpravodaje města Litomyšle Lilie.

j)   Na zveřejnění zaslaného příspěvku není právní nárok.

k)  Vydavatel si vyhrazuje právo zařadit příspěvek do vhodné rubriky a zajistit grafické zpracování příspěvků.  

Článek 2

Inzerce

1)     Inzerce ve Zpravodaji města Litomyšle je dvojího druhu – bezplatná a placená.

2)     Bezplatná inzerce má formu řádkové inzerce a její náplní je pouze poptávka nebo prodej drobných věcí. Jedná se především o nábytek, domácí spotřebiče, elektroniku, sportovní náčiní, nářadí apod. Prodej výše jmenovaných věcí je omezen maximální částkou 50 tisíc korun. Řádková inzerce může také obsahovat poptávky soukromých osob po podnájmech. V jednom čísle mohou být bezplatně zveřejněny maximálně dva inzeráty od jedné osoby.

3)     Placená inzerce zahrnuje firemní nabídky, dále koupě bytů, domů, chatek (i zahradních), pozemků nebo nebytových prostor, stejně jako jejich prodej, pronájem či směnu, prodej věcí nad 50 tisíc korun, nabídky volných pracovních míst a inzeráty k volbám komunálním, krajským, prezidentským, do Parlamentu České republiky a Evropského parlamentu.

4)     Pro placenou inzerci platí ceník (viz. Statut Zpravodaje města Litomyšle Lilie, článek 3), který je umístěný na internetových stránkách města (www.litomysl.cz). Je možné si jej vyžádat na e-mailové adrese lilie@litomysl.cz nebo při osobní návštěvě redakce.

5)     Inzerci lze objednat telefonicky, e-mailem, klasickou poštou nebo osobně v redakci.

6)     Vždy je nutné uvést kontakt objednavatele (viz. Externí příspěvky, bod b) bod 8) pro případné upřesnění některých nejasností a v případě placené inzerce také fakturační údaje (adresa, IČO, DIČ nebo prvních šest čísel rodného čísla). Nedodání fakturačních údajů je důvodem k vyřazení inzerce z připravovaného čísla.

7)     Inzeráty nebudou umísťovány na první, druhou, třetí a poslední stranu Zpravodaje.

8)     Dohoda o umístění inzerátu v konkrétní části Zpravodaje je možná pouze v případě dlouhodobé celoroční inzerce.

9)     Do Zpravodaje nesmějí být vkládány letáky či podobná sdělení inzertního ani jiného charakteru.

10)   Graficky upravené plakáty, letáčky a jiné materiály jsou považovány za placenou inzerci.

11)   Inzerát, jehož obsah by byl v rozporu se zákony České republiky a obecnou slušností, nebude otištěn.

12)   Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně právních předpisů.

13)    V případě neotištění inzerátu nebude vydavatel hradit možný ušlý zisk.


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty