Litomysl Městský zpravodaj LILIE záložky a sdílení

Jednací a organizační řád mediálního výboru

Čl.1

Úvodní ustanovení 

(1)  V souladu s § 117 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zřizuje Zastupitelstvo města Litomyšl (dále jen ,,ZaM“) mediální výbor (dále jen „výbor“). 

(2)  Výbor je iniciativním a kontrolním orgánem ZaM. Předkládá ZaM a redakci Zpravodaje města Litomyšle Lilie (dále jen „redakce“) svá doporučení, stanoviska, náměty a kontrolní zjištění. Výbor je ze své činnosti odpovědný ZaM. 

(3)  Předsedu a členy výboru volí v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ZaM. Výbor je pětičlenný.   

(4)  Výbor se při své činnosti řídí zákony a předpisy České republiky, Statutem Zpravodaje města Litomyšle Lilie (dále jen „statut zpravodaje“) a Pravidly Zpravodaje města Litomyšl Lilie pro uveřejňování příspěvků (dále jen „pravidly zpravodaje“).  

Čl.2

Úkoly výboru

(1)  Výbor:

a)  provádí následnou kontrolu obsahu a tématického zaměření Zpravodaje města Litomyšl Lilie (dále jen „zpravodaje“) a další činnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku,

b)  sleduje, zda obsah reportáží kabelové televize je v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ohledem na objektivitu a vyváženost reportáží,

c)  provádí kontrolu oficiálních webových stránek města Litomyšl (www.litomysl.cz),

d)  v případě sporných příspěvků rozhoduje v souladu se statutem zpravodaje o jejich otištění. 

(2)  Výbor při činnosti zaměřené na kontrolu zpravodaje, zejména:

a)    navrhuje tematický obsah a grafickou úpravu zpravodaje (na základě konzultace s grafikem),

b)    projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy zpravodaje,

c)    navrhuje termíny uzávěrek a vydávání zpravodaje,

d)    navrhuje ceník inzerce,

e)    minimálně jednou za 6 měsíců provádí následnou kontrolu dodržování statutu a pravidel zpravodaje a zprávu o výsledku předkládá na zasedání ZaM,

f)     navrhuje statut zpravodaje a pravidla zpravodaje a předkládá je ke schválení ZaM. 

(3)  ZaM může z vlastního podnětu nebo na návrh předsedy výboru pověřit výbor i plněním dalších úkolů. Pověření k plnění těchto úkolů je vždy formou usnesení zastupitelstva. 

Čl. 3

Jednání výboru 

(1)   Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání výboru svolává předseda výboru z vlastního podnětu nebo na základě požadavků jednotlivých členů výboru. Zasedání výboru je povinen se účastnit odpovědný redaktor i redaktor, kteří mají poradní hlas. Jednání výboru může být zahájeno, pokud se ho účastní nadpoloviční většina členů.   

(2) Pravidla jednání výboru:

a) jednání výboru se koná v územním obvodu města,

b) jednání výboru svolává a řídí předseda výboru,

c) jednání výboru je neveřejné, výbor si může po odsouhlasení přizvat další členy ZaM, odborníky pro mediální oblast nebo občany města,

          d) z jednání výboru se vyhotovuje písemný zápis, příloha č. 1,

          e) v zápise se vždy uvede:

·     jména přítomných členů výboru

·     přítomnost dalších osob

·     průběh jednání

·     výsledek hlasování

·     přijatá usnesení

·     zápis podepisuje předseda výboru.

 (3)  Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

 (4)  Předseda výboru předloží zápis zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.  

Čl. 4

Jednání výboru jinou formou 

(1)  Ve výjimečných případech (mimořádné situace, časová tíseň), kdy nemůže předseda výboru svolat v dostatečném předstihu jednání podle čl. 3 odst. 1 tohoto jednacího řádu, může probíhat jednání i formou elektronické komunikace.   

(2)  S užitím takového způsobu musí nejprve telefonicky vyjádřit souhlas nadpoloviční většina členů výboru.

 (3)  Schůze probíhá formou elektronické komunikace – emailu, kdy při prvním jednání výboru členové uvedou své emailové adresy.

(4)  Vyjádření členů výboru musí být odesláno předsedovi výboru a redakci Lilie a to bez odkladů. Z vyjádření musí být jasné stanovisko člena výboru k dané problematice, aby bylo možné z odpovědí vyvodit, kolik členů zastává jaký postoj.

(5)  V zápisu se mimo náležitostí uvedených v čl. 3 odst. 2e) vždy uvede, že se jednalo o jednání výboru formou emailu a kde se jednotliví členové výboru v době jednání fyzicky nacházeli. Zápis z e-mailové komunikace podepisují na příštím řádném zasedání všichni členové výboru, kteří se jednání zúčastnili. 

Čl. 5

Přechodná ustanovení a závěrečná ustanovení

 (1)    Tato směrnice  nabývá  účinnosti dne 23.06.2015.

 (2)    Schváleno zastupitelstvem města pod usnesením č. 107/15 dne 23.06.2015.

  

 

 

       

   starosta                                                                                                                                místostarosta

 

 

 


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty