Litomysl Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl záložky a sdílení

Aktuality

MAP2: Aktuality 

Dne 4. dubna 2018 se konalo další vzdělávání uzavřené skupiny pedagogů v rámci aktivity 5. Zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů. PhDr. Petra Novotná se věnovala problematice inkluzivního vzdělávání a zaměřila se na konkrétní příklady z praxe.

Dne 21. března 2018 se uskutečnil 4. kulatý stůl KNZV. Tentokrát setkání s názvem "Začít spolu v kostce" vedla Mgr. Věra Krejčová, PhD. Akce se zúčastnila řada pedagogů i zájemců ze široké veřejnosti. Kulatý stůl byl zaměřen na představení základních principů vzdělávacího programu Začít spolu. Účastníci byli seznámeni s moderní metodikou vzdělávání v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ, byli informováni o práci v prostředí třídy uspořádané do tzv. center aktivit, získali informace o integrovaném (projektovém) způsobu vzdělávání, kdy je kladen důraz na respekt k jedinečnosti každého dítěte, podporu samostatnosti, spolupráce namísto soutěžení, slovnímu hodnocení, vysoké míře spolupráce s rodinami dětí...Součástí kulatého stolu byla videoukázka a diskuse zaměřená na zodpovězení dotazů účastníků.

Dne 12. března 2018 se v prostorách Hotelu Zlatá Hvězda konala další vzdělávací akce. Přednášela PhDr. Michala Peterková na téma Pozitivní psychologie se zaměřením na žáky s SVP. Zúčastnilo se téměř devadesát školních asistentů a pedagogů z ORP Litomyšl.

Dne 6. března 2018  se uskutečnila další akce v rámci projektu. O sdílení dobré práce "Inspirace pro 1. stupeň ZŠ " se postaral Mgr. Miloš Novotný, autor studijních textů: http://nns.cz/agata/, http://www.matyskova-matematika.cz/

Dne 5.3.2018 proběhlo další jednání realizačního týmu MAP. Došlo k opětovnému projednání nastavení klíčových aktivit projektu s vazbou na časový harmonogram a finanční rozpočet. Pokračovala aktualizace konkrétního složení členů realizačního týmu MAP, Řídícího výboru MAP a jednotlivých pracovních skupin. S nominovanými členy probíhala osobní, emailová a telefonická komunikace. Pokračovala tvorba Komunikačního plánu MAP. Nastavení implementačních aktivit bylo opětovně projednáno se zapojenými subjekty, a to v souvislosti s připravovaným jednáním se zástupci zapojených škol.

V únoru  2018 došlo k dopracování žádosti o dotaci na MAPII, včetně veškerých příloh. Byla zahájena aktualizace konkrétního složení členů realizačního týmu MAP, Řídícího výboru MAP a jednotlivých pracovních skupin.  Dále byla zahájena tvorba Komunikačního plánu MAP, jehož cílem je nastavit informovanost všech aktérů ve vzdělávání a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech, finální podobě, sběr námětů a připomínek, dále založení facebooku, vydání článků médiích, uspořádání tisková besedy apod.

Dne 17. ledna 2018 se v prostorách Gymnázia Litomyšl vzdělávací akce s názvem Aspekty sociální a emoční zralosti pod lektorským vedením Mgr. Jiřího Haldy.

Dne 15.1.2018 proběhlo první jednání realizačního týmu MAP. Podání žádosti o dotaci bylo projednáno s ostatními možnými žadateli v území. Zřizovatelé škol a ředitelé všech MŠ, ZŠ, ZUŠ, speciálních škol, včetně škol soukromých byli požádáni o spolupráci při realizaci projektu. Ředitelé škol vyjádřili svůj zájem o zapojení do projektu prostřednictvím dodání souhlasů. Proběhla analýza akčního plánu a byly vytvořeny návrhy na konkrétní implementační aktivity MAP. Došlo k zahájení zpracování žádosti o dotaci na MAPII. Důležitou součástí bylo nastavení rolí a odpovědností všech pozic v organizační struktuře.

 

 

 

 

 
 

Projekt „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“,
r.č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000240 je realizovaný a financovaný s podporou ESF,
Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.

Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty