Litomysl bydlení v Litomyšli záložky a sdílení

Základní pravidla pronajímání nájemních bytů

1. Způsoby přidělování bytů :

1.1. Výběrovým řízením ze seznamu žádostí o přidělení  bytu (nejčastější způsob přidělení při uvolnění bytů)

• Pro tuto variantu je odborem místního a silničního hospodářství veden seznam žádostí o  byty.

• Platnost evidence žádosti je omezena dobou 3 let od data jejího zaevidování, po uplynutí této lhůty je třeba provézt obnovení žádosti včetně nového prokázání plnění níže uvedených pravidel.

• Základní podmínky pro evidenci a obnovení žádosti :

a) žadatel je zletilý, má prokazatelné bydliště minimálně po dobu uplynulých 36 měsíců  na území města Litomyšle a integrovaných obcí nebo pracoviště po dobu minimálně 6 měsíců na území města Litomyšle a integrovaných obcí a  nemá žádné  závazky vůči městu.
b) žadatel nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti nemá ve vlastnictví byt nebo nemovitost s volným bytem.
c) žadatel nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti nemá v nájmu byt  s nájemní smlouvou na dobu neurčitou nebo městský byt. Tato podmínka neplatí, pokud žadatel předloží doporučení odboru sociální péče k přidělení odpovídajícího bytu v rámci posuzování nároku na vyplácení doplatku na bydlení  nebo pokud prokáže, že na 1 obytnou místnost  současně obývaného bytu připadají minimálně 2 osoby při požadavku na přidělení většího bytu nebo  maximálně 1 osoba při požadavku na přidělení menšího bytu.
d) žadatel nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti nemají a v uplynulých 3  letech neměly výpověď z bytu bez nároků na bytovou náhradu na základě Občanského zákoníku.
e) žadatel nenarušuje ve svém bydlišti občanské soužití a nikdy neobýval obecní byt neoprávněně.
f) na vyzvání je žadatel povinen plnění těchto podmínek písm. a) až e) prokázat odpovídajícím dokladem.

• Formulář žádosti o evidenci nebo obnovení žádosti o byt  je k vyzvednutí fyzicky na podatelně MěÚ nebo odboru místního a silničního hospodářství – budova Bří Šťastných 1000 nebo elektronicky na www.litomysl.cz – sekce úřední formuláře – odbor místního a silničního hospodářství – Žádost o přidělení bytu.

• Na formuláři stvrdí žadatel podpisem, že splňuje podmínky zařazení do seznamu a uvede další údaje :
a) údaje o žadateli a jeho domácnosti
b) požadavek na velikost bytu
e) údaje o zaměstnavateli žadatele

• V případě zaevidování nebo obnovení žádosti bude žadatel písemně vyrozuměn.

• Byt je přidělován výhradně Radou města Litomyšle (dále jen RaM) na návrh bytové komise.

• Nájemní smlouva je uzavřena vždy na dobu určitou jednoho roku. Výše nájemného je stanovena podle rozhodnutí RaM.

 

1.2. Přímé přidělení bytu RaM 

• RaM  přidělí byt přímo zejména v případech živelných událostí, pokud je to potřebné pro město nebo v jiných naléhavých případech.

• Pro účely tohoto způsobu přidělení je veden seznam žádostí určených přímo RaM.
 
• Žádost musí být adresována přímo RaM s uvedením důvodů (pro tento případ není vytvořen formulář).

• O přijetí žádosti do databáze rozhoduje RaM.

 

1.3. Veřejným výběrovým řízením

• Používá se hlavně u obsazování nově postavených bytů prvním nájemcům.
 
• Pravidla stanovuje RaM pro každý konkrétní případ.

• Výběrové řízení je vyhlašováno veřejným způsobem.

• Žádosti jsou přijímány až po vyhlášení výběrového řízení podle stanovených pravidel

 

2. Směny bytů

• Směny bytů ve vlastnictví města povoluje vedoucí odboru místního a silničního hospodářství na základě písemné dohody nájemců obou bytů. Nové nájemní smlouvy budou uzavřeny za stejných parametrů, jako smlouvy původní.

• Směny bytu ve vlastnictví města a bytu ve vlastnictví jiného subjektu schvaluje RaM po projednání žádosti  v bytové komisi. Parametry nové nájemní smlouvy stanovuje RaM.

 

3. Přechody nájmu bytu a prodloužení nájemních smluv na dobu určitou

• Správce bytového fondu – Městské služby Litomyšl s.r.o. rozhoduje o uzavření nové nájemní smlouvy nebo dodatku nájemní smlouvy v případech:
a) přechodu nájmu bytu plynoucích ze zákona
b) prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou při plnění všech ustanovení nájemní smlouvy ze strany nájemce, pokud nebylo ze strany odboru místního a silničního hospodářství předem  stanoveno jinak. Před uzavřením dodatku stvrdí nájemce podpisem čestného prohlášení, že nadále splňuje výše uvedené podmínky - text 1.1., písmeno c) až f). Nájemce bytu v objektu, kde bylo vytvořeno Společenství vlastníků jednotek, předloží platnou smlouvu pojištění odpovědnosti za jím způsobené škody.


přiložené soubory:

Formuláři žádosti o přidělení bytu (formát doc, velikost 41,5 KB)

Loading

bydlení v Litomyšli


© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty