Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Městská galerie Litomyšl - výběrové řízení

Město Litomyšl vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Městská galerie Litomyšl. Uzávěrka přihlášek je 12. června, předpokládaný nástup nejpozději začátkem října 2017. Jmenování na dobu určitou šesti let s možností se o pozici ucházet znovu.

MĚSTSKÁ GALERIE LITOMYŠL, se sídlem Smetanovo nám. 110, 570 01 Litomyšl

Místo výkonu práce: Město Litomyšl, Městská galerie Litomyšl, Smetanovo nám. 110, Litomyšl
Termín výběrového řízení: 25.04.2017-26.06.2017
Předpokládaný nástup do funkce: 01.10.2017
Jmenování na dobu určitou šesti let s možností se o pozici ucházet znovu.

Požadavky na uchazeče:
- ukončené vysokoškolské vzdělání
- vynikající orientace v oboru dějiny umění
- dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti i vystupování
- znalost problematiky příspěvkových organizací, základní přehled o ekonomických zásadách řízení příspěvkové organizace, orientace v souvisejících právních předpisech (zejména zákon č. 108/2006 Sb., zákon č. 250/2000 Sb. a zákon č. 128/2000 Sb.)
- aktivní znalost anglického nebo německého jazyka
- vítány zkušenosti s projekty – získávání finančních prostředků z fondů EU a grantů
- uživatelská znalost operačního programu MS Windows a souvisejících programů (MS Office)
- občanská a morální bezúhonnost
- řidičský průkaz skupiny B
 

Očekáváme:
- schopnost efektivní komunikace
- smysl pro týmovou práci
- schopnost motivace zaměstnanců
- vysokou flexibilitu a spolehlivost
- rozhodnost
- odpovědnost
- analytické myšlení
- vysoké pracovní nasazení a schopnost práce v zátěžových situacích
 

Nabízíme:
- platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
- možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje
 

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- kontaktní telefon a email
- datum a podpis uchazeče
  

K přihlášce je třeba přiložit:
- strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- „čestné prohlášení“ a „lustrační osvědčení“ (postačí doklad o podání žádosti o vydání osvědčení) v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., tzv. „lustrační zákon“ (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971)
- prohlášení o souhlasu s použitím osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro výběrové řízení
- návrh základní koncepce řízení a rozvoje organizace v horizontu šesti let (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce

Způsob podání přihlášky:
Přihlášky s požadovanými doklady dodá uchazeč v obálce označené „Výběrové řízení na ředitele MGL - NEOTVÍRAT“ nejpozději do 12.06.2017, 12:00 hodin na adresu: Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl.

Upozornění:
Uchazeč nese veškeré náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, popř. odmítnout všechny uchazeče
 

Bližší informace podají:
Ing. Bohuslav Pulgret, tajemník, MÚ Litomyšl, tel. 461 653 310
Ing. Michaela Severová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MÚ Litomyšl, tel. 461 653 311

Schváleno usnesením rady města č. 352/17 dne 24.04.2017

 

vyvěsila Ing. Michaela Severová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

datum zveřejnění: 11. 5. 2017
zveřejnil: Ing. Michaela Severová 

obrázek k aktualitě Městská galerie Litomyšl - výběrové řízení


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty